Перейти до контенту

Головна / УкрПрог2012

Теоретичні та методологічні основи програмування

Крывый С. Л., Бибиков Д. С. Итеративный подход к анализу естественно-языковых текстов: логический аспект

 

Вінник В.Ю., Парфірова Т.С. Ациклічність та замкненість макрокомпозицій

 

Лукьянова Е.А. О структурних элементах компонентной сети Петри

 

Шкільняк С.С. Секвенційні числення композиційно-номінотивних логік квазіарних предикатів

 

Россада Т.В., Шкільняк С.С. Композиційно-номінативні логіки з непрямим іменуванням

 

Лавріщева К.М. Базові основи індустрії програм,обчислень і даних

 

Провотар А.А., Провотар О.А. Аспекты моделирования в системе Гомеопат

 

Редько В.Н., Редько И.В., Гришко В.Н. Дефинитологические основания сущностной платформы

 

Паралельне програмування. Розподілені системи і мережі

Лавренюк А.М., Лавренюк С.І. Один підхід до вирішення проблеми універсального використання мови програмування OPENCL на різних GPU

 

Погорілий С.Д., Білоус Р.В. Особливості застосування генетичного алгоритму ба-лансування навантаження в мережі

 

Погорілий С.Д., Білоконь І.В. До задачі оптимізації завантаженості ресурсів обчислю-вального кластера з вузлами у вигляді віртуальних машин

 

Сальніков А.О. Система керування грід-завданнями віртуальної лабораторії, що ґрунтується на асинхронній обробці подій

 

Слюсар Є.А. Комплексна система тестування взаємодії ресурсів у національній грід-інфраструктурі

 

Марченко О.О., Кисенко В.К., Березань І.О. Оптимізація алгоритму побудови неві-д’ємної матричної факторизації у задачах обробки текстів природною мовою із вико-ристанням графічних процесорів

 

Стеняшин А.Ю. Обробка даних у гетерогенних мережах типа GRID

 

Минухин С.В., Знахур С.В. Имитационная модель и ее программная реализация планирования ресурсов грид-системы

 

Твердохліб Є.М., Перконос П.І. Побудова інтегрованої Е-інфраструктури підтримки наукових досліджень в грід-середовищі

 

Методи та засоби програмної інженерії

Hrytsay V.P., Zakhariya L.M. Tete-a-tete project: software engineering tools supporting understanding

 

Tkachuk M.V., Gamzayev R.O., Mayr H.C., Bolshutkin V.O. Models and tools for effective-ness increase of requirements traceability in agile-software development

 

Чебанюк О.В., Чупринка В.І. Метод доменного аналізу для ефективного моделювання процесів при проведенні експериментів з використанням програмного забезпечення

 

Матвеева Л.Е., Гориславец Т.Н. Применение статистических моделей в инженерии качества процессов производства программных систем

 

Колесник А.Л. Підтримка процесу керування варіабельністю в сімействах програмних систем

 

Баценко Д.В. Метод калібрування моделі СОСОМО шляхом редукції основного рівняння

 

Формальні методи програмування

Колчин А.В. Оптимизация проверки выполнимости переходов при верификации формальных моделей

 

Шинкаренко В.И., Забула Г.В. Повышение временной эффективности структур данных в оперативной памяти на основе

 

Яценко Е.А. Средства параметрически управляемой генерации алгоритмов на основе алгебры гиперсхем

 

Максимець О.М. Пошук інваріантів U-Y- програм інтераційним алгоритмом над абсолютно вільними алгебрами данних

 

Акуловский В.Г. Алгебра для описания данных в композиционных схемах алгоритмов

 

Дорошенко А.Е., Иовчев В.А. Средства проектирования объектно-ориентированных программ на основе алгебры алгоритмики

 

Тимофеев В.Г. Задача проверки Т-выполнимости для логического языка VL1 системы VRS

 

Моделі та засоби систем баз даних і знань

Парасюк И.Н., Ершов С.В. Мультиагентные модели на основе нечеткой логики высшего типа для высокопроизводительной среды

 

Ильина Е.П., Синицын И.П., Слабоспицкая О.А., Яблокова Т.Л. Модели и методы аналитической поддержки принятия решений стратегического управления

 

Панченко Б.Е. К вопросу о модифицируемости и безаномальности схемы реляционной базы данных

 

Палагин А.В., Петренко Н.Г., Величко В.Ю., Малахов К.C., Тихонов Ю.Л. К вопросу разработки инструментального комплекса онтологического назначения

 

Панченко Т.В. Подання динамічних вимірів у OLAP-кубах

 

Освітні та навчальні аспекти програмування

Сидорова Н.М. Формування готовності майбутніх бакалаврів з інженерії програмного забезпечення до професійної комунікації

 

Любченко В.В. Інформаційна технологія розробки та аналізу моделей предметних областей для їх вивчення

 

Інформаційні системи

Задорожна Н.Т., Петрушко В.А., Тукало С.М. Особливості проектування інформаційної системи «Планування наукових досліджень в НАПН України»

 

Резниченко В.А., Проскудина Г.Ю., Овдий О.М. Формальная модель научной публикации

 

Анісімов А.В., Марченко О.О., Никоненко А.О. UWN: Універсальна онтологічна база знань укранської мови

 

Мелащенко А.О., Скарлат О.С. Імплементація юридично правових електронних документів

 

Андон П.І., Бабенко Л.П. Проблеми і можливості програмування в середовищі SEMATIC WEB

 

Захист інформації

Kussul O.M. Reputation-based security for heterogeneous structurally complex systems

 

Інструментальні засоби і середовища програмування

Лихацкий И.А. Средства кодогенерации для взаимодействия с базой данных через объекты

 

Дорошенко А.Ю., Жереб K.А., Туліка Є.М. Розпаралелювання програм на фортрані з використанням техніки переписувальних правил

 

Прикладне програмне забезпечення

Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Бармак О.В., Єфімов Г.М. Формалізація жестоутворення за допомогою трьохмірної моделі людини для української жестової мови

 

Федоренко С.М., Чадюк А.В. Методологія аналізу статичних даних для реалізації перспективного планування в автоматизованій інформаційній системі «надання медико-соціальних та реабілітаційних послуг»

 

Криковлюк Е.А., Пепеляев В.А., Сахнюк М.А. Особенности реализации процессов имитационного моделирования на основе методологи DATA FARMING

 

Чупринка І.В., Чебанюк О.В. Метод автоматичного проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взття

 

Іваненко П.А., Дорошенко А.Ю. Автоматична оптимізація виконання для задачі метеорологічного прогнозування

 

Хіміч О.М., Чистякова Т.В., Баранов А.Ю. Принципи створення інтелектуального інтерфейсу для розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь на комп’ютерах гібридної архітектури

 

Проворар О.І., Лапко О.В. Деякі підходи до обчислення умовної невизначеності

 

Андон П.І., Ігнатенко О.П. Потокові моделі мережі Інтернет за умов атак на відмову