Перейти до контенту

Головна / УкрПрог2010

Теоретичні та методологічні основи програмування

Редько В.Н., Редько И.В., Гришко Н.В. Дескриптологические основания сущностной платформы

Провотар А.И., Лапко А.В. О некоторых подходах к вычислению неопределенностей

Лаврищева Е.М. Проблема интероперабельности разнородных объектов, компонен-тов и систем. Подходы к ее решению

Шкільняк О.С. Композиційно-номінативні модальні логіки функціонально-екваційного рівня

Нікітченко М.С., Шкільняк С.С. Композиційно-номінативні логіки над ієрархічними даними

Нікітченко М.С., Іванов Є.В. Стабільність та монотонність програм щодо структур-них трансформацій даних

Богатырева Ю.А. Мультимножества: обзор библиографии, построение решетки мультимножеств

Шишацька О.В. Виникнення та інтерпретація тризначних логік Кліні

Буй Д.Б., Кахута Н.Д., Сільвейструк Л.М. Загальнозначні теоретико-множинні
конструкції повного образу, обмеження, сумісності: властивості та застосування

Акуловский В.Г. Основы алгебры алгоритмов, базирующейся на данных

Letichevsky A., Peschanenko V. Simple non-deterministic rewriting in verification

Паралельне програмування. Розподілені системи і мережі

Глибовец Н.Н., Гороховский C.С. Проектирование инструментария сетевого программного продукта. Современное состояние и перспективы развития

Mordvinova Olga, Ludwig Thomas, Bartholomä Christian. I/O benchmarking of data intensive applications

Минухин С.В., Знахур С.В.  Параллельная реализация решения задач прогнозиро-вания и классификации на кластере на основе искусственных нейронных сетей

Ігнатенко О.П. Моделювання процесів керування комп’ютерними мережами за умов конфлікту

Березовський К.А., Дорошенко А.Ю., Яценко О.А. Формалізоване проектування
та синтез паралельної програми побудови діаграми Вороного

Паулин О.Н., Усова Т.И. Метод распараллеливания нелинейных задач

Назаренко Е.В., Тульчинский В.Г., Тульчинский П.Г. Оптимизация обработки больших масcивов данных в кластерных системах

Жуков И.А., Ластовченко М.М., Лукашенко В.В., Терещенко В.С., Ярмолович М.А. Программное обеспечение инструментально-технологической системы проектиро-вания телекоммуникаций со сменяемым набором модулей моделирования

Ющенко Р.А. Система управления кластером для комплексов семейства «ИНПАРКОМ»

Погорілий С.Д., Білоус Р.В. Генетичний алгоритм розв’язання задачі маршрутизації в мережах

Левченко Р.И., Судаков А.А., Погорелый С.Д., Бойко Ю.В. Проблемы эффектив-ности автоматического динамического распараллеливания вычислений для многопроцессорных компьютерных систем со слабой связью

Nepomniaschaya A.S. Multi-Comparand Associative Machine and its Application
to Relational Algebra Operations

Туліка Є.М. Підвищення ефективності систем із сервісно-орієнтованою архітектурою за рахунок оцінки і розподілу навантаження

Іваненко П.А., Дорошенко А.Ю., Суслова Л., Черниш Р.І. Автоматично налагоджу-ваний паралельний алгоритм чисельного розв’язання багатовимірної задачі моделювання навколишнього середовища

Методи та засоби програмної інженерії

Летичевский А.А., Колчин А.В. Генерация тестовых сценариев на основе формальной модели

Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. АРМ – як інструментарій проектування та програмування складних систем на основі системного аналізу

Пашковец Н.Д., Бабак О.В. Проблемы реинжиниринга программных legacy-систем

Луцький М.Г., Сидоров М.О., Рябокінь Ю.М. Підтримка придатності та продовження експлуатації програмного забезпечення авіаційної техніки

Дишлевий О.П. Підбір метрик для властивостей програмного забезпечення

Нечай А.С. Мониторинг дефектов проектирования объектно-ориентированного программного обеспечения

Ткачук Н., Нагорный К.  Об одном подходе к оценке эффективности применения пост объектно-ориентированных технологий при сопровождении программных систем

Коваль Г.І., Колесник А.Л., Лавріщева К.М., Слабоспицька О.О. Удосконалення процесу розроблення сімейств програмних систем елементами гнучких методологій

Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Кіберакмеологічна концепція та принципи проектування програмно-технологічних систем та АРМ

Матвеева Л.Е. Инженерия качества процессов производства программных систем
с помощью сетей Петри

Андриянов В.А., Мартынюк А.Н. Реализация модификаций эффективных генера-торов тестов

Shekhovtsov V.A. Interactive assessment of simulated service qualities by business stakeholders: principles and research issues

Мелащенко А.О., Перевозчикова О.Л. Кроссертификация Украины

Анцыпов А.В., Бахтизин В.В. Оценка надежности модульных программных средств

Коваленко А.С., Коваленко К.С. Разработка полнофункциональных веб-приложений
на основе библиотеки TauCode

Формальні методи програмування

Палагін О.В., Кривий С.Л., Петренко М.Г., Бібіков Д.C. Алгебро-логічний підхід
до аналізу та обробки текстової інформації

Парасюк И.Н., Ершов С.В. Нечеткие модели мультиагентных систем в распределен-ной среде

Безверха М.А., Процик П.П. Конструювання та верифікація програм на основі специ-фікацій у композиційно-номінативній мові CNLS

Шкуліпа І.Ю., Погорілий С.Д. Методика автоматизованої трансформації схем алгоритмів

Shilov N.V., Shilova S.O. Solving contest problems via formal program verification

Годлевский А.Б., Потиенко С.В. Обратная трансформация формул в символьном моделировании: от результата к исходной формуле

Цейтлин Г.Е., Захария Л.М., Захария О.В., Жовнир Ю.И. Экологические аспекты представления знаний средствами алгебры алгоритмики

Моделі та засоби систем баз даних і знань

Анісімов А.В., Кулябко О.П., Кулябко П.П., Марченко О.О. Оптимізація запитів
при конвертації DL / 1 (IMS) в SQL

Палагін О.В., Кривий С.Л., Бібіков Д.C., Величко В.Ю., Марков К., Іванова К., Мітов І. Формально-логічний підхід до побудови систем аналізу знань у різних предметних областях

Рогушина Ю.В., Гладун А.Я., Штонда В.Н. Розробка онтологічних терміносистем інформаційних ресурсів інтернет та їх когнітивних моделей у наукових дослідженнях

Буй Д.Б., Компан С.В. Об’єктно-орієнтована БД Neodatis: розгортання, програму-вання запитів, порівняння з реляційними базами даних

Блажко А.А., Марулин С.Ю., Дунько Ю.А. Система автоматизированного переноса содержимого электронных документов в БД ИС

Блажко А.А., Левченко А.Ю., Пригожев А.С. Модели нагрузочного тестирования систем управления базами данных

Блажко А.А., Ибаа Сауд. Автоматизированное создание правил управления доступом к данным средствами СУБД

Мелащенко А.О., Перевозчикова О.Л., Стрельникова Ж.А. Онтологии финансово-экономического информационного хранилища

Панченко Б.Е. О шунтировании многозначных зависимостей в реляционной модели данных

Буй Д.Б., Поляков С.А. Рекурсивні запити в SQL-подібних мовах: приклади, змістова
і формальна семантика

Освітні та навчальні аспекти програмування

Парфірова Т.С. Сутесутністні характеристики навчальних середовищ

Жеребко В.А., Лукіна Т.Й., Лясковський А.С. Методичне забезпечення проектування адаптивного регулятора засобами labview

Кожаев В.В. Тестирование интереса к игре

Даревич Р.Р., Досин Д.Г., Литвин В.В., Мриглод O.І., Шкутяк Н.В. E-ditorial – віртуалізація роботи редакційної колегії фахового періодичного видання

Любченко В.В. Вимірювання адаптованості електронного навчального курсу

Інформаційні системи

Андон Ф., Дерецкий В. Роль семантики в интеграции приложений на основе
Веб-сервисов

Рувинская В.М., Лотарь В.В. Электронная библиотека учебного заведения с визу-альными интерфейсами отображения и уточнения информации при поиске

Новицький О.В. Інтеграція даних у мережі Інтернет: зв’язані дані

Дерецкий В.А., Богданова М.М., Горошанский С.И. Практический подход
к реализации приложений семантического ВЕБ

Бурматова М.С., Оленін М.В. Аналіз сучасних пошукових систем на предмет
їх придатності для пошуку та вилучення інформації про однотипні об’єкти
з WEB-простору

Захист інформації

Лавренюк С.І., Шелестов А.Ю., Лавренюк А.М. Багатокритеріальний аналіз ризиків порушення безпеки інформації в Grid-системах

Іванніков Є.Ю. Послуга повної довірчої конфіденційності для захищеної ОС на базі GNU / LINUX з розширенням RSBAC

Прикладне програмне забезпечення

Тульчинский В.Г., Тульчинский П.Г., Ющенко А.К., Ющенко Р.А. Применение
XML-представлений для интеграции данных в промысловой геофизике

Пригожев А.С. Представление графического интерфейса пользователя для тестирования программ

Сергеев А.П. Алгоритм определения изоморфизма XML-схем

Жереб K.А., Єгоров B.I., Прохоров В.Г. Система автоматизації проектування цифрових фільтрів зображень

Иовчев В.А., Мохница А.С. Инструментальные средства алгебры алгоритмики
на платформе WEB 2.0

Міщенко Н.М., Феліжанко О.Д., Щоголева Н.М. Автоматизація складання граматич-них словників лексики тематичних текстів

Кривонос Ю.Г., Крак Ю.В., Бармак О.В., Троценко Б.А. Використання багатоядерних процесорів для просторової анімації жестової мови

Слободян Я.О., Ильин Н.И., Мельничук А.В., Максименко В.П. Эффективность
грид технологий в расчетах высотных сооружений

Пепеляев В.А., Сахнюк М.А., Черный Ю.М. Параллельная реализация процессов направленного поиска оптимальных решений

Grypych Iu., Kussul N., Kussul O. Neural and statistical techniques for remote sensing image classification

Парасюк І.М., Костукевич Ф.В. Технологія моделювання на основі нечітких байєсівських мереж довіри

Ромм Я.Е., Тюшнякова И.А. Программная идентификация нулей и особенностей функций на основе сортировки с приложением к цифровой фильтрации

Назаренко А.М., Панченко Б.Е. Схема параллельных вычислений в задачах дифракции волн сдвига на системе отверстий  в бесконечной изотропной среде

Шараєвський Г.І. Адаптивний нейромережевий комплекс для автоматичної діагностики стохастичних динамічних об’єктів атомної електростанції

Чупринка В.І., Шкоденко М.М., Коновал В.П. Система автоматизованої підготовки інформації про матеріал складної конфігурації для проектування розкрійних схем

Чупринка В.І., Хоменко О.О., Свістунова Л.Т. Комплексний підхід до розв’язання задачі щільного розміщення об’єктів складної форми на площині

Чупринка В.І., Чебанюк О.В. Метод програмного проектування найщільніших решітчастих укладок

Провотар А.И., Катеринич Л.А. Нейронечеткие модели диагностики в системе
Н-Гомеопат

Чадюк А.В., Руновська З.В., Федоренко С.М. Методологія створення автомати-зованої інформаційної системи обліку та перспективного планування санаторно-курортного та реабілітаційного лікування потерпілих