Перейти до контенту

Головна / Основи інженерії якості програмних систем 2 вид. перероблене і доповнене

Основы инженерии качества проргаммных систем-3Основи інженерії якості програмних систем 2 вид. перероблене і доповнене
П.І. Андон, Г.І. Коваль, Т.М. Коротун, К.М. Лавріщева, В.Ю. Суслов Київ: Академперіодика, 2007. – 670 с.

 

Определяется ядро знаний в области инженерии качества программных систем. Рассматриваются процессы жизненного цикла, связанные с обеспечением качества – процессы верификации, валидации, тестирования, измерения, управления риском, обеспечения гарантии качества, управления качеством и др. Предлагаются обзоры методов, используемых при выполнении этих процессов. Подробно рассматриваются методологии GQM, FPA, COCOMO II, CMM и др. Обзоры основаны на материалах (отчетах, публикациях) зарубежных организаций-лидеров в области исследования вопросов инженерии качества – SEI, ISO, IEEE, NIST и др.

Для руководителей организаций-разработчиков программных систем, менеджеров проектов, инженеров по качеству, аспирантов и студентов вузов.

Визначається ядро знань у галузі інженерії якості програмних систем. Розглядаються процеси життєвого циклу, що стосуються забезпечення якості — процеси верифікації, валідаціі, тестування, вимірювання, управління ризиком, забезпечення гарантії якості, управління якістю та ін. Пропонуються огляди методів, іцо використовуються при виконанні цих процесів. Докладно розглядаються методології GQM, FPA, СОСОМО II, СММ та інші. Огляди базовані на матеріалах (звітах, публікаціях) провідних зарубіжних організацій у галузі дослідження питань інженерії якості – SEI, ISO, IEEE, NIST та ін.

Для керівників організацій-розробників програмних систем, менеджерів проектів, інженерів з якості, аспірантів та студентів вузів.