Перейти до контенту

Головна / Нові теоретичні засади технології виробництва сімейств програмних систем у контексті генерувального програмування

Нові теретичні засади технологіїНові теоретичні засади технології виробництва сімейств програмних систем у контексті генерувального програмування
К.М. Лавріщева, Г.І. Коваль, Л.П. Бабенко, О.О. Слабоспицька, П.П. Ігнатенко
Монографія. Ін-т програмних систем. – Київ: 2011. – 277 с.
Деп. у ДНТБ України 5.10.11, №67-Ук2011. – Укр. – Бібліогр.: 151 назв. – Б. ц.

У монографії підсумовано результати досліджень, виконаних фахівцями відділу “Програмна інженерія” Інституту програмних систем НАН України у науковому проекті Відомчого плану фундаментальних досліджень Інституту “Розробка теоретичного фундаменту генеруючого програмування та інструментальних засобів його підтримки” (2007–2011, номер держреєстрації 0107U002205). В ній подано нову методологію виготовлення сімейств програмних систем (СПС) з готових компонентів повторного використання (КПВ). До її складу входять: засоби моделювання членів СПС за допомогою предметно-орієнтованих мов DSL (Domain Specific Language), новітні моделі взаємодії, варіабельності і життєздатності СПС, операції зборки в алгебрі компонентного програмування, вітчизняна концепція індустріального виробництва СПС у формі фабрик програм за лініями продуктів з КПВ, інженерія тестування та якості СПС з оцінюванням показників його якості й вартості.

Описані загальні компоненти інструментально-технологічного комплексу (ІТК) з реалізації спектру ліній технології (сайт http://192.168.220.87/проект-2011/index.html): розробка і специфікація КПВ в репозиторію; взаємодія програм і систем у середовищах VS.Net, CORBA, Java; зборка різномовних КПВ у ПС; опис доменів мовою DSL; технології побудови нових артефактів у середовищі MS.Net; обслуговування КПВ у репозиторію; підтримка навчання за підручником “Програмна інженерія” (Лавріщева К.М.) на створеної студентській фабрики програм факультету кібернетики КНУ ім. Т.Г. Шевченка (сайт http://programsfactory.univ.kiev.ua).

В монографии подытожены результаты исследований, выполненных специалистами отдела “Программная инженерия” Института программных систем НАН Украины в научном проекте Ведомственного плана фундаментальных исследований Института “Разработка теоретического фундамента генерирующего программирования и инструментальных средств его поддержки” (2007–2011, номер госрегистрации 0107U002205). В ней представлена новая методология изготовления семейств программных систем (СПС) из готовых компонентов повторного использования (КПИ). В состав методологии входят: средства моделирования членов СПС в языке DSL (Domain Specific Language), новые модели (взаимодействия, вариабельности и жизнеспособности) СПС, операции зборки КПИ в алгебре компонентного программирования, отечественная концепция индустриального производства СПС в форме фабрик программ по линиям продуктов с КПИ, инженерия тестирования и качества СПС с оцениванием показателей качества и стоимости.
Дано описание инструментально-технологического комплекса (ИТК) для реализации спектра линий технологии (сайт http://192.168.220.87/проект-2011/index.html): разработка и спецификация КПИ в репозитории; взаимодействие программ и систем в средах VS.Net, CORBA, Java; сборка разноязыковых компонентов в ПС; описание доменов на языке DSL; технология построения новых артефактов в среде VS.Net; обслуживание КПИ в репозитории; поддержка обучения по учебнику “Программная инженерия” (Лаврищева Е.М.), реализованного на студенческой фабрике программ факультета кибернетики КНУ им. Т.Г. Шевченка (сайт http://programsfactory.univ.kiev.ua).