Перейти до контенту

Головна / Науково-дослідний відділ автоматизованих інформаційних систем

11 Науково-дослідний відділ автоматизованих інформаційних систем
Завідувач відділу – д.ф.-м.н., академік НАН України Андон П.І.
У відділі працює 25 співробітників, серед них один академік, один доктор наук, шість кандидатів наук.

Основний напрям діяльності:
Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в області інтелектуальних автоматизованих інформаційних систем.

Основні напрями наукової діяльності відділу:
формально-логічні основи, методи і засоби створення інтелектуальних відкритих розподілених інформаційних систем, банків даних та знань на основі мультиагентних програмних технологій;
•  теорія, методи та засоби агентно-орієнтованого програмування;
•  моделі, методи та засоби побудови сервісно-орієнтованих прикладних інформаційних систем в Semantic Web-середовищі на основі агентного підходу.

Нині співробітниками відділу виконуються такі теми:
з фундаментальних досліджень:

III-7-15 – Розробка загальносистемних проектних рішень щодо побудови інтегрованої хмарної інфраструктури НАН Україниь (науковий керівник д.ф.-м.н., академік НАН України Андон П.І.).
Строки виконання: 2015-2017
Керівник проекту н.с. Твердохліб Є.М.
Виконавці: н.с. Перконос П.І., н.с. Суботін С.В., Поточилов Р.В., Вєнік Ю.Є., Святодух А.Г.

– III-2-17 – Методи та засоби створення інтелектуальних сервіс-орієнтованих інформаційно-забезпечуючих систем у середовищі семантичного Вебу (науковий керівник д.ф.-м.н., академік НАН України Андон П.І.).
Строки виконання: 2017-2021
Керівник проекту к.ф.-м.н Резніченко В.А.
Виконавці: д.ф.-м.н Балабанов О.С., н.с. Гришанова І.Ю., к.т.н. Захарова О.В., м.н.с. Кудим К.О., м.н.с.Новицький О.В., к.ф.-м.н. Рогушина Ю.В., м.н.с. Чистякова І.С.

III-5-17 – Розроблення методів та інтелектуальних інформаційних технологій автоматизації композиції веб-сервісів у семантичному веб-середовищі (науковий керівник д.ф.-м.н., академік НАН України Андон П.І.).
Цільова програма фундаментальних досліджень Відділення інформатики НАН України “Фундаментальні засади створення перспективних інформаційно-комунікаційних технологій”.
Строки виконання: 2017-2021
Виконавці: к.т.н. Моренцов Є.І., Зінькович В.М., н.с. Ремарович С.С., к.ф.-м.н. Слабоспицька О.О.

III-6-17 – Розроблення методів кооперації, координації та планування дій агентів в динамічних системах в умовах невизначеності.
(науковий керівник Яловець А.Л., с.н.с., д.т.н., заступник директора з наукової роботи)).
Цільова програма фундаментальних досліджень Відділення інформатики НАН України “Фундаментальні засади створення перспективних інформаційно-комунікаційних технологій”.
Строки виконання: 2017-2021
Виконавці: к.ф.-м.н., с.н.с. Пашко С.В.; к.ф.-м.н. Рогушина Ю.В.; м.н.с. Волошин Д.В.

з прикладних досліджень:
– III-7-15 – Розробка загальносистемних проектних рішень щодо побудови інтегрованої хмарної інфраструктури НАН Україниь (науковий керівник д.ф.-м.н., академік НАН України Андон П.І.).
Строки виконання: 2015-2017
Керівник проекту н.с. Твердохліб Є.М.
Виконавці: н.с. Перконос П.І., н.с. Суботін С.В., Поточилов Р.В., Вєнік Ю.Є., Святодух А.Г.

з програми Інформатизації НАН України 2015-2019:
II-2-17 – Розробка та впровадження сервісів підтримки функціонування хмарних технологій в НАН України (кекрівник роботи н.с. Перконос П.І.)
Строки виконання: 2017

II-3-17 – Розвиток інформаційного, функціонального та програмного забезпечення електронного варіанту Великої української енциклопедії (кекрівник роботи к.ф.м.-н. Резніченко В.А.)
Строки виконання: 2017

II-4-17 – Розробка програмного забезпечення для інформаційної підтримки оцінки ефективності діяльності наукових установ НАН України (кекрівник роботи н.с. Перконос П.І.)
Строки виконання: 2017

Найважливіші фундаментальні та прикладні результати:
Розроблено формальний апарат для побудови відкритих розподілених мультиагентних пошукових і пошуково-аналітичних систем та складних комп’ютерних систем, зокрема:
– формальні моделі представлення й обробки знань агентів, що змінюються в часі, засновані на темпоральній реляційній алгебрі;
– формалізм символьно-дедуктивних, активних та прикладних символьно-дедуктивних баз даних та гіперправила, що забезпечують компактний опис і локальну корекцію логіки інформаційних процесів із залученням апарату процедурного приєднання «жорстких» програм в проблемно-орієнтованих системах обробки даних та знань. Оцінка ефективності запропонованих методів та засобів;
– моделі інтеграції (трансформації) онтології, пошуку інформації на основі її онтологічного індексування та методи і засоби використання онтологій для представлення знань агентів, що регламентують їх поведінку для досягнення особистих та колективних цілей;
– методи автоматизованого формування і вдосконалення онтологій предметних областей та онтологічної персоніфікації інформаційних потреб користувача інтелектуального пошукового сервісу МАІПС;
– методологія, апарат та методи глибокого аналізу даних, виведення систем залежностей та каузальних відношень із статистичних даних.

Розроблено технологічні та програмні засоби реалізації інформаційно-пошукових систем, а саме:
– технологія застосування логіко-граматичної моделі даних нереляційного типу для побудови проблемно-орієнтованих систем обробки даних та знань;
– апарат, методи та алгоритми виведення моделей залежностей із статистичних даних, що відображають зв’язки та механізми впливів у предметних галузях;
– засоби формування та ведення онтологій;
– інструментальні засоби реалізації механізмів взаємодії агентів (ведення переговорів);
– процедури для використання функціональних специфікацій дій агентів в їх сере¬довищах.

Найважливіші розробки та впровадження:
– технологія створення інтелектуальних інформаційних систем контент-аналітичного дослідження інформації, яка спрямована на підтримку процесів аналізу, узагальнення та відтворення змісту великих обсягів текстової інформації для забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності органів державного управління і проведення контент-аналітичних досліджень повнотекстових баз даних в Інтернет-середовищі (впровадження: Адміністрація Президента України; керівники розробки – П.І. Андон, В.О. Дерецький);
– ГІС-технологія дослідження впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення, яка спрямована на оцінювання стану забруднення, популяційного здоров’я та ризику захворювання людини; використовується для визначення статистичних асоціацій та географічного відображення залежностей між оцінками стану забруднення та стану здоров’я людини (впровадження: м. Маріуполь; керівник розробки – А.І. Кукса);
– комп’ютерна система аналізу рівня життя населення України “Моніторинг”, яка призначена для оцінки рівня життя населення по регіонах України з урахуванням цін на основні продовольчі та непродовольчі товари і послуги, доходів, межі малозабезпеченості та фізіологічних норм споживання продуктів; дозволяє проводити аналіз стану соціально-економічних процесів по регіонах, відтворення розрахунків та прогнозів у різноманітному вигляді (впровадження: АР Крим; керівник розробки – А.В.Чадюк);

Співробітниками відділу опубліковано біля 200 наукових праць, серед яких 5 монографій, 3 навчальних посібники та підручники.