Перейти до контенту

Головна / Алгеброалгоритмічні основи програмування

 Алгеброалгоритмічні основи програмуваннАлгеброалгоритмічні основи програмування.
Об’єктна орієнтованість та паралелізм
А.Ю Дорошенко, Г.С. Фінін, Г.О. Цейтлін
Киів. Наукова думка, 2004. 457с.
ISBN 996-00-0346-3

Підручник присвячений основам та застосуванням алгоритміки – сучасного напряму досліджень високорівневих моделей алгоритмів і програм, основаних на досягненнях алгебри алгоритмів універсальних у застосуванні, простих і доступних для сприйняття. Особливе місце відведено визначальним парадигмам сучасного програмування комп’ютерних обчислень – паралелізму та об’єктній орієнтації, що стали загальновизнаними і досягли широкого розповсюдження. Розглянуто використання алгебр алгоритмів та їх семантичних моделей для опису син¬хронних та асинхронних паралельних обчислень зі спільною та розподіленою пам’яттю. Викла¬дено алгеброалгоритмічні засоби формалізації обє’ктно-орієнтованих обчислень, моделі та засоби для формалізованого проектування та розробки паралельних і об’єктно-орієнтованих програм. Описано апарат алгоритміки, покладений в основу практичної інформаційної технології та відповідних інструментальних систем відкритого типу, орієнтованих на широке коло користувачів і різноманітні застосування

Для студентів, аспірантів та викладачів факультетів вищих навчальних закладів комп’ютерної, зокрема програмно-інженерної, підготовки фахівців, а також широкому загалу розробників і користувачів програмного забезпечення, що цікавляться конструюванням прикла¬дних алгоритмів у різних предметних галузях.

Учебник посвящен основам и приложениям алгоритмики – современного направления исследований высокоуровневых моделей алгоритмов и программ, основанных на достижениях алгебры алгоритми и универсальности применений, простоте и доступности к восприятию. Особое место в изложении занимают определяющие парадигмы современного программирования компьютерных вычислений – параллелизм и объектная ориентация, которые стали общепризнанными и достигли широкого распространения. Рассмотрено использование алгебр алго¬ритмов и их семантических моделей для описания синхронных и асинхронных параллельных вычислений с общей и распределенной памятью. Изложены алгеброалгоритмические средства формализации объектно-ориентированных вычислений, модели и средства для формализованного проектирования и разработки параллельных и объектно-ориентированных программ. Описан аппарат алгоритмики, положенный в основу практической информационной технологии и соответствующих инструментальных систем открытого типа, ориентированных на широкий круг пользователей и разнообразные приложения.

Для студентов, аспирантов и преподавателей факультетов высших учебных заведений компьютерной, в частности программно-инженерной подготовки специалистов, а также разработчиков и пользователей программного обеспечения, интересующихся конструированием прикладных алгоритмов в разнообразных предметных областях.