Перейти до контенту

Головна / Algebra-Algorithmic Models and Methods of Parallel Programming

Algebra-Algorithmic Models and Methods of Parallel Programming; NAS of Ukraine, Institute of Software Systems / P.I. Andon, A.Yu. Doroshenko, K.A. Zhereb, O.A. Yatsenko. – Kyiv : Akadem- periodyka, 2018.- 192 p.
ISBN 978-966-360-367-4

The important challenge of modern programming is its mathematization, the develop-ment of formalized languages for designing algorithms and programs as well as their ab-stract models. The facilities for design, analysis and implementation of algorithms are es-pecially actual in connection with essential processes of computerization and automation of society activities. Such facilities are developed within the framework of algorithmics and algebraic programming, which are the directions of Ukrainian algebraic-cybernetic school originating from fundamental works of Academician V.M. Glushkov. The book proposes formal models, methods and software tools for design of sequential and parallel programs, which are based on algebras of algorithms and term rewriting paradigm.

Важливою проблемою сучасного програмування є його математизація, розробка формалі¬зованих мов проектування алгоритмів і програм, а також їх абстрактних моделей. Засоби проектування, аналізу й реалізації алгоритмів є особливо актуальними у зв’язку з сучас¬ними процесами комп’ютеризації й автоматизації діяльності суспільства. Такі засоби роз¬робляють у рамках алгоритміки та алгебраїчного програмування — напрямів української алгебро-кібернетичної школи, що беруть свій початок від фундаментальних робіт академі¬ка В.М. Глушкова. У книзі запропоновані нові моделі, методи та інструментальні засоби для побудови послідовних та паралельних програм, що грунтуються на алгоритміці та парадиг¬мі переписування термів. Вивчено проблему розробки ефективних програм для мультипро- цесорних архітектур на основі використання інструментів автоматизованого проектування алгоритмів та синтезу програм. Розглянуто результати застосування створених інструмен¬тальних засобів для розробки програм у різноманітних предметних областях.
Книга буде корисною для широкого кола фахівців, аспірантів та студентів, що займа¬ються проблемами автоматизації проектування і програмування паралельних обчислень.